Đào tạo

Xếp theo:
Vai trò của học tập lý luận chính trị đối với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay
Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng; là ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối; là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của Đảng và cán bộ đảng viên. Bởi vậy, nếu không chú tâm nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác
Ban lãnh đạo
Nơi tập hợp các nhà khoa học hàng đầu về chuyên ngành chính trị học!
Thông báo tuyển sinh ngành Chính trị năm 2019
Trường Đại học Thành Đông Thông báo tuyển sinh hệ đại học ngành Chính trị trong cả nước như sau: